تحلیل و طراحی سیستم ها

برای دیدن محتوای کامل کلاس، لاگین کنید.


تاریخ آپلود موضوع توضیح
1396/02/30     مدیریت پروژه نرم افزار     جلسات شانزدهم و هفدهم    
1396/02/30     پشتیبانی نرم افزار     جلسه پانزدهم    
1396/02/23     تست نرم افزار     جلسه چهاردهم    
1396/02/15     نمرات میان ترم     کد 1 و 2    
1396/02/15     ساخت نرم افزار     جلسه سیزدهم    
1396/02/07     طراحی واسط کاربر     جلسات یازدهم و دوازدهم    
1396/02/07     UML-2     جلسه دهم    
1396/02/07     UML-1     جلسه دهم    
1396/01/25     معماری نرم افزار     جلسه نهم    
1396/01/20     نمونه سئوال میان ترم     این سئوالات را در جلسه چهارشنبه ساعت 11:30 بررسی خواهیم کرد. سعی کنید از قبل سئوالات را حل کنید.    
1396/01/12     مطالعه امکانسنجی     جلسه هشتم    
1395/12/22     گروه بندی و عناوین پروژه ها        
1395/12/19     تحلیل ساخت یافته     جلسات ششم و هفتم    
1395/12/19     نمونه نمودار استخوان ماهی     مثال جهت تکلیف شماره 2    
1395/12/19     نمونه مشخصات یک سیستم مدیریت اطلاعات بیمار        
1395/12/19     نمونه مشخصات یک نرم افزار حسابداری        
1395/12/19     قالب سند مشخصه نرم افزار     این سند طی فازهای اول و دوم پروژه تکمیل میگردد.    
1395/12/13     شناسایی نیازمندیها     جلسه چهارم    
1395/12/13     تحلیل     جلسه سوم    
1395/12/05     مروری بر سیستمهای اطلاعاتی     جلسه دوم    
1395/12/02     مقدمه ای بر تحلیل و طراحی سیستمها     جلسه اول    
1395/12/01     درباره درس - گروه 2     برنامه کلاسها - مراجع - نمره دهی و غیره    
1395/11/30     IT2008        
1395/11/30     SE2004        
1395/11/30     درباره درس - گروه 1     برنامه کلاسها - مراجع - نمره دهی و غیره    

تکالیف


تاریخ تعریف عنوان تاریخ تحویل توضیح
1396/04/01 نمرات تکلیف انفرادی شماره 4 1396/04/01
1396/03/07 تکلیف شماره 4 1396/03/16 تمرین انفرادی
1396/03/07 نمرات پروژه شماره 3 1396/03/07
1396/03/06 نمرات تکلیف انفرادی شماره 3 1396/03/06
1396/02/30 نمرات پروژه شماره 3 و اصلاحیه 2 1396/02/30
1396/02/24 انتخاب موضوع سمینار کلاسی (اختیاری) 1396/02/31
1396/02/23 فاز آخر پروژه های گروهی 1396/02/23
1396/02/20 تکلیف شماره 3 1396/02/27 تحویل بصورت انفرادی
1396/02/12 نمرات پروژه شماره 2 و اصلاحیه 1 1396/02/12
1396/02/12 پروژه شماره 3 1396/02/22
1396/02/03 نمرات پروژه شماره 1 1396/02/03 در صورت اصلاح نواقص پروژه 1 و ارسال آن بهمراه پروژه 2، نمرات داده شده قابل تغییر است.
1396/01/08 نمرات تکالیف شماره 1 و 2 1396/01/08 در صورت نیاز، میتوانید با ارسال ایمیل (با عنوان مناسب) علت نمره اختصاص یافته را جویا شوید.
1395/12/25 پروژه شماره 2 1396/02/08 این پروژه بصورت گروهی انجام میشود. برای اطلاع از گروه و عنوان پروژه تان به بخش فایلها مراجعه کنید.
1395/12/22 تکلیف شماره 2 1395/12/30 حتما در تنظیم عنوان ایمیل دقت نمایید.
1395/12/22 پروژه شماره 1 1396/01/25 این پروژه بصورت گروهی انجام میشود. برای اطلاع از گروه و عنوان پروژه تان به بخش فایلها مراجعه کنید.
1395/12/10 تکلیف شماره 1 1395/12/24 حتما عنوان ایمیل ارسالی پاسخ تکالیف بطرز صحیح و مطابق با فرمت شرح داده شده در متن تنظیم گردد.