نهانسازی اطلاعات

برای دیدن محتوای کامل کلاس، لاگین کنید.


تاریخ آپلود موضوع توضیح
1397/03/06     اثرانگشت     جلسه هجدهم    
1397/03/06     مقاومت سیستم های واترمارکینگ     جلسه هفدهم    
1397/02/29     الگوریتم های واترمارکینگ     جلسات پانزدهم و شانزدهم    
1397/02/24     اصول واترمارکینگ     جلسه چهاردهم و پانزدهم    
1397/02/24     استگانالایزز     جلسه چهاردهم    
1397/01/18     تکنیک های استگانوگرافی     جلسات نهم تا یازدهم    
1396/12/23     مقدمه ای بر استگانوگرافی     جلسات هفتم و هشتم    
1396/12/14     پردازش تصاویر رنگی     جلسه ششم    
1396/12/08     اعوجاج و خرابی در تصویر     جلسه پنجم    
1396/12/07     فضای ویولت     جلسه چهارم    
1396/12/07     فضای فوریه     جلسه چهارم    
1396/12/04     بهبود تصویر در حوزه مکان     جلسه سوم - فقط اسلایدهای بخش bit plane slicing و اسلایدهای شماره 45 و 46    
1396/12/01     اصول تصویرپردازی دیجیتال     جلسه سوم    
1396/12/01     مقدمه ای بر پردازش تصویر     جلسه سوم    
1396/12/01     مقدمه ای بر نهانسازی اطلاعات     جلسه دوم    
1396/12/01     طرح درس     مرجع/نمره دهی/برنامه جلسات و غیره    

تکالیف


تاریخ تعریف عنوان تاریخ تحویل توضیح
1397/03/11 تمرین شماره 6 1397/03/25
1397/03/03 تمرین شماره 5 1397/03/18
1397/03/03 تمرین شماره 4 1397/03/11
1397/02/09 پروژه اختیاری 1397/02/31 ارسال شرح پروژه
1397/02/03 سمینار 1397/02/31 انتخاب و تایید مقاله
1397/01/31 تمرین شماره 3 1397/02/14 به تاریخ تحویل تمرین دقت کنید. به ارسالهای بعد از این تاریخ نمره ای تعلق نمیگیرد.
1397/01/17 تمرین شماره 2 1397/01/31 لطفا در تنظیم عنوان ایمیل دقت کنید. در غیراینصورت ایمیل شما در مسیر اشتباه قرار خواهد گرفت.
1396/12/28 تکلیف شماره 1 1397/01/20 بهیچ عنوان حل خود را به اشتراک نگذارید و گروهی حل نکنید.