تحلیل و طراحی سیستم ها

برای دیدن محتوای کامل کلاس، لاگین کنید.


تاریخ آپلود موضوع توضیح
1397/03/04     مدیریت پروژه های نرم افزاری     جلسات هجدهم و نوزدهم    
1397/03/04     پشتیبانی نرم افزار     جلسه هفدهم    
1397/02/28     تست نرم افزار     جلسه شانزدهم    
1397/02/21     ساخت نرم افزار     جلسه پانزدهم    
1397/02/21     دیاگرام کلاس     جلسه چهاردهم    
1397/02/21     مقدمه ای بر UML     جلسه چهاردهم    
1397/02/10     طراحی واسط کاربر     جلسات دوازدهم و سیزدهم    
1397/02/07     معماری نرم افزار     جلسه یازدهم    
1397/01/26     امکانسنجی     جلسه نهم    
1397/01/25     دیاگرام مورد کاربرد     جلسه هفتم    
1397/01/15     شناسایی نیازمندیها     جلسه ششم    
1396/12/20     مدلسازی فرآیند و داده     جلسات پنجم و هشتم    
1396/12/13     تحلیل     جلسه چهارم    
1396/12/12     سیستمهای اطلاعاتی     جلسه سوم    
1396/12/04     معرفی مهندسی نرم افزار و مهندسی فناوری اطلاعات و چالشهای هر یک     جلسه دوم    
1396/12/04     طرح درس     مرجع/نمره دهی/برنامه جلسات و غیره    

تکالیف


تاریخ تعریف عنوان تاریخ تحویل توضیح
1397/03/14 تمرین شماره 5 1397/03/21
1397/02/28 فاز پنجم پروژه 1397/03/22 دقت کنید که این فاز بصورت انفرادی انجام میگیرد.
1397/02/28 فاز چهارم پروژه 1397/03/07
1397/02/19 فاز سوم پروژه 1397/02/31
1397/02/17 تمرین شماره 4 1397/02/28
1397/02/17 تمرین شماره 3 1397/02/24
1397/02/03 سمینار (اختیاری) 1397/02/31
1397/02/03 فاز دوم پروژه 1397/02/17
1397/01/22 تمرین شماره 2 1397/01/29 تمرین انفرادی
1396/12/20 فاز اول پروژه 1397/01/24 بصورت گروهی
1396/12/07 تمرین شماره 1 1396/12/22 تمرین انفرادی