مبانی بینایی کامپیوتر

برای دیدن محتوای کامل کلاس، لاگین کنید.


تاریخ آپلود موضوع توضیح
1397/03/05     شناسایی اشیا     جلسه هجدهم    
1397/03/05     ارائه و توصیف     جلسه هفدهم    
1397/02/22     قطعه بندی تصویر     جلسات چهاردهم و شانزدهم    
1397/01/26     پردازش مورفولوژیک     جلسات یازدهم و دوازدهم    
1397/01/14     پردازش تصاویر رنگی     جلسات هشتم تا دهم    
1396/12/12     بهبود تصویر در حوزه مکان     جلسات پنجم تا هفتم    
1396/12/01     اصول تصویرپردازی دیجیتال     جلسه سوم و چهارم    
1396/12/01     مقدمه ای بر پردازش تصویر     جلسه دوم    
1396/12/01     طرح درس     مرجع/نمره دهی/برنامه جلسات و غیره    

تکالیف


تاریخ تعریف عنوان تاریخ تحویل توضیح
1397/03/11 تمرین شماره 6 1397/03/25
1397/03/03 تمرین شماره 5 1397/03/11
1397/02/17 تمرین شماره 4 1397/02/31
1397/02/03 سمینار (اختیاری) 1397/02/25
1397/02/03 تمرین شماره 3 1397/02/18
1397/01/22 پروژه اختیاری 1397/02/15 به تاریخ ارسال شرح پروژه و تاریخ تحویل پروژه دقت کنید.
1396/12/28 تکلیف شماره 2 1397/01/20
1396/12/08 تکلیف شماره 1 1396/12/22